Famili Clinic – Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa w szczególności strukturę organizacyjną, zakres oraz sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Family Clinic.

2. Regulamin Organizacyjny Family Clinic stanowi podstawę do tworzenia regulaminów szczegółowych, w tym regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych Family Clinic. Treść regulaminów szczegółowych nie może być sprzeczna z niniejszym Regulaminem.

3. Regulamin określa w szczególności

1. cele i zadania Family Clinic;

2. strukturę organizacyjną Family Clinic;

3. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Family Clinic oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek; rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i warunki udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4. miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych;

5. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

6. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Family Clinic;

7. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

8. zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych świadczonych przez Family Clinic, w tym w szczególności warunki i zasady:

a. rezerwacji terminów usług medycznych – wizyt lekarskich w domu Pacjenta lub placówce stacjonarnej Family Clinic;

b. uiszczania opłat za wykonywane świadczenia zdrowotne

9. warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;

10. prawa i obowiązki Pacjenta;

11. wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej;

12. podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Pacjentów i Klientów;

13. tryb zgłaszania reklamacji do Family Clinic.

§ 2

Family Clinic jest prowadzone przez Family Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 28, lok. 9, 01-769 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 731632, NIP 5252750281, REGON 380211509.

§ 3

Family Clinic działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) i aktów wykonawczych do tejże ustawy;

2. ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.);

3. innych obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;

4. niniejszego Regulaminu;

5. wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Definicje

§ 4

1. SUM – niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Family Clinic lub NZOZ Family Clinic prowadzone przez Family Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin.

3. Administrator danych osobowych – Family Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

5. Dane osobowe wrażliwe – dane osobowe podlegające szczególnej ochronie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, np. dane dotyczące stanu zdrowia.

6. Opłata – należność uiszczana przez Klienta bezpośrednio po rezerwacji terminu lub w określonych przypadkach po wykonaniu Usługi medycznej, której wysokość określona jest w Regulaminie, jak również w Cenniku wywieszonym w placówkach stacjonarnych SUM oraz dostępnym na www.familyclinic.pl, w zakładce Cennik. W przypadku, gdy w toku wizyty ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności, wysokość zapłaty za ich wykonanie określona zostanie przez osobę wykonującą świadczenie zdrowotne, przed wykonaniem danej czynności. W takim przypadku obowiązek zapłaty za wykonane czynności powstaje bezpośrednio po wykonaniu Usługi.

7. Świadczenia zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

8. Usługa, Usługa medyczna – usługa polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego na rzecz Pacjenta przez SUM, na zasadach określonych Regulaminem.

9. Umowa / Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych  – umowa pomiędzy Klientem a SUM, zawierana na zasadach określonych Regulaminem, w celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez SUM przez Pacjenta.

10. Pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych.

11. Klient – osoba fizyczna rezerwująca termin wykonania Usługi medycznej w imieniu własnym lub w imieniu innej osoby (Pacjenta) obowiązana do uregulowania należności za Usługę medyczną wykonaną na rzecz Pacjenta, w tym Przedstawiciel ustawowy, Opiekun faktyczny, Osoba bliska. Klient może być jednocześnie Pacjentem.

12. Przedstawiciel ustawowy – osoba reprezentująca Pacjenta z mocy ustawy (rodzice) lub na podstawie postanowienia sądu (kurator, opiekun), w przypadku gdy Pacjent nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

13. Opiekun faktyczny – osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad Pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga.

14. Osoba bliska – małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez Pacjenta.

15. Personel – lekarz medycyny, pielęgniarka/pielęgniarz, fizjoterapeuta, psycholog, opiekun/opiekunka realizująca Świadczenia zdrowotne wykonywane przez SUM, zatrudniony przez SUM na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Cele i zadania

§ 5

Podstawowymi celami Family Clinic są:

1. Udzielanie najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowany Personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualną wiedzą medyczną oraz najwyższymi standardami postępowania medycznego.

2. Zapewnienie Pacjentom możliwie najbardziej przyjaznych i komfortowych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, zarówno poprzez wykonywanie wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania lub pobytu Pacjentów, jak także w stacjonarnych placówkach Family Clinic.

3. Propagowanie oświaty zdrowotnej, profilaktyki medycznej i zdrowego trybu życia.

4. Uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia i zaufania Pacjentów oraz Personelu, w tym poprzez ciągłe doskonalenie prowadzonej działalności.

§ 6

Do podstawowych zadań Family Clinic należy:

1. Zapewnianie odpłatnych świadczeń medycznych, w szczególności ambulatoryjnej opieki lekarskiej w zakresie chorób wewnętrznych i pulmonologii oraz opieki pielęgniarskiej pacjentom.

2. Zapewnianie odpłatnych świadczeń rehabilitacji leczniczej pacjentom z zakresu fizjoterapii i fizykoterapii.

3. Udzielanie odpłatnych porad i konsultacji w zakresie działalności SUM.

4. Zatrudnianie Personelu o udokumentowanych kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach specjalistycznych.

5. Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług, bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przejrzyste i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie gospodarki finansowej.

Struktura organizacyjna

§ 7

Świadczenia Zdrowotne udzielane są bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub miejscu pobytu Pacjenta oraz w stacjonarnych placówkach SUM, stanowiących komórki organizacyjne SUM.

§ 8

1. Strukturę organizacyjną SUM tworzą: 

1. komórki organizacyjne lecznictwa;

2. komórki organizacyjne administracji.

2. Komórkami organizacyjnymi lecznictwa są:

1. Poradnia chorób wewnętrznych;

2. Poradnia pulmonologiczna;

3. Pielęgniarska opieka domowa;

4. Pracownia fizjoterapii.

3. W skład komórek administracyjnych wchodzą:

1. sekretariat i dział obsługi administracyjnej;

2. stanowisko do spraw księgowości, kadr i płac;

3. stanowisko do spraw rozliczeń usług medycznych;

4. stanowisko nadzoru nad dokumentacją medyczną;

5. dział obsługi Klienta/Pacjenta;

6. stanowisko do spraw techniczno – gospodarczych;

7. stanowisko do spraw BHP i P.POŻ;

8. agent bezpieczeństwa informacji.

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostycznym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno – gospodarczym.

§ 9

1. Funkcję Kierownika SUM pełni każdorazowo Prezes Zarządu Family Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako komplementariusza Family Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w przypadku, gdy Zarząd Family Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie jest jednoosobowy.

2. W przypadku, gdy Zarząd Family Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie jako komplementariusza Family Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,  liczy więcej niż jedną osobę funkcję Kierownika SUM pełni każdorazowo Prezes Zarządu Family Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie, o ile Zarząd Family Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie nie postanowi inaczej.

§ 10

Komórki organizacyjne tworzy, likwiduje łączy i przekształca Kierownik SUM.

§ 11

1. SUM kieruje jednoosobowo Kierownik SUM, który odpowiada za funkcjonowanie i osiągane wyniki SUM;

2. Kierownik SUM wykonuje wszystkie obowiązki i uprawnienia nakładane na podmiot leczniczy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Do zakresu kompetencji Kierownika SUM należy w szczególności:

– Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;

– Zarządzanie personelem przedsiębiorstwa:

– Dbałość o jakość udzielanych usług i wizerunek przedsiębiorstwa.

4. Kierownik SUM sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością komórek lecznictwa oraz komórek administracyjnych;

5. Nadzór nad działalnością pionu lecznictwa sprawują:

1. w zakresie pracy pielęgniarek – Kierownik;

2. w zakresie pracy lekarzy – Kierownik;

3. w zakresie pracy rehabilitantów – Kierownik;

6. Osoby inne niż Kierownik uprawnione są do prowadzenia spraw SUM i reprezentowania SUM wobec personelu i podmiotów trzecich wyłącznie na mocy i w zakresie udzielonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności pełnomocnictw.

§ 12

Komórkami lecznictwa SUM są:

1. Poradnia chorób wewnętrznych, do której zadań należy: wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz konsultacji w zakresie ambulatoryjnej opieki lekarskiej w zakresie chorób wewnętrznych w miejscu zamieszkania Pacjenta lub stacjonarnych placówkach SUM;

2. Poradnia pulmonologiczna, do której zadań należy: wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz konsultacji w zakresie ambulatoryjnej opieki lekarskiej i konsultacji w zakresie pulmonologii i polisomnografii;

3. Pielęgniarska opieka domowa, do której zadań należy: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w miejscu zamieszkania Pacjenta lub stacjonarnych placówkach SUM;

4. Pracownia fizjoterapii, do której zadań należy: wykonywanie zabiegów fizjoterapii i fizykoterapii w miejscu zamieszkania Pacjenta lub stacjonarnych placówkach SUM;

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 13

1. SUM prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SUM w ramach świadczonych usług obejmuje:

1. realizacji ambulatoryjnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie chorób wewnętrznych;

2. świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pulmonologii i polisomnografii;

3. świadczenia medyczne lekarza anestezjologa;

4. świadczenia pielęgniarskie;

5. określone odrębnie badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego;

6. rehabilitację leczniczą;

7. promocję zdrowia, działalność profilaktyczną.

3. Zakres świadczeń zdrowotnych w ramach usług  realizowanych przez SUM określony jest także na stronie www.familyclinic.pl

4. Do Usług nierealizowanych przez SUM należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących sytuacjach:

a. utrata przytomności,

b. nagła duszność,

c. nagła utrata kontaktu,

d. silne krwawienie,

e. poważny uraz,

f. drgawki,

g. nagły bardzo silny ból głowy,

h. nagły silny ból w klatce piersiowej,

i. nagły silny ból brzucha,

j. poród,

k. zatrucie gazami lub lekami,

l. porażenie prądem,

m. wypadek komunikacyjny,

n. pobudzenie, zachowana agresywne, nagła choroba psychiczna,

o. inne stany wymagające wezwania karetki pogotowia lub hospitalizacji,

p. wszelkie stany wymagające użycia specjalistycznego sprzętu medycznego.

5. SUM zastrzega sobie prawo do zmiany zakresów Usług oferowanych i Usług wyłączonych według własnego uznania. O zmianie tej SUM informować będzie na zasadach właściwych dla zmiany niniejszego Regulaminu.

6. Personel świadczący Usługi medyczne z ramienia SUM nie jest uprawniony ani zobowiązany do przewożenia lub transportowania Pacjenta do innych placówek medycznych.

7. W przypadku wizyt realizowanych w miejscu pobytu Pacjenta Personel świadczący Usługi medyczne z ramienia SUM nie posiada w chwili wizyty u Pacjenta specjalistycznego sprzętu medycznego. Brak specjalistycznego sprzętu medycznego oraz związana z tym niemożliwość wykonania specjalistycznych badań lub postawienia diagnozy nie jest podstawą reklamacji i zwrotu Opłaty, a także nie jest podstawą dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do SUM.

8. W czasie wizyty Personel zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości, w którym ujawnione dane osobowe Personelu powinny być zgodne z danymi osobowymi wskazanymi przez SUM podczas telefonicznej rezerwacji terminu Usługi medycznej. Pacjent ma prawo żądania okazania dowodu tożsamości Personelu, zaś Personel nie ma prawa odmówić okazania dowodu tożsamości.

9. Za wykonanie Usługi medycznej zgodnie ze sztuką medyczną, jak również za dobór i użycie określonych produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego odpowiada Personel wykonujący daną Usługę medyczną. SUM ponosi odpowiedzialność solidarną z Personelem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. SUM nie ponosi odpowiedzialności za niżej wskazane stany faktyczne i nie jest zobowiązane do zwrotu pobranej Opłaty, a w szczególności za:

1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w związku z podaniem przez Klienta, podczas jego telefonicznej rejestracji lub rezerwacji terminu wizyty, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych lub brakiem aktualizacji tych danych;

2. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w związku z zachowaniem Pacjenta lub osób znajdujących się w otoczeniu Pacjenta (w szczególności rodziny Pacjenta) w sposób uniemożliwiający wykonanie Usług medycznej,

3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w związku z wykrytymi przez Personel w trakcie wizyty Pacjenta lub u Pacjenta przeciwwskazaniami do wykonania Usługi.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 14

1. SUM udziela świadczeń zdrowotnych w ramachwykonywania wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania lub pobytu Pacjentów, jak także w następujących stacjonarnych placówkach SUM:

– ul. Gwiaździsta 5B 01-651 Warszawa – Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia chorób wewnętrznych, Pielęgniarska opieka domowa, Pracownia fizjoterapii.

2. SUM udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie wizyt domowych u Pacjentów w dni powszednie w godzinach 10.00-20.00 oraz w dni świąteczne w godzinach 10.00-20.00.

3. Świadczenia zdrowotne w stacjonarnych placówkach SUM udzielane są w godzinach pracy poszczególnych poradni, zgodnie z harmonogramem czasu pracy poradni. Szczegółowe informacje o godzinach pracy poszczególnych placówek stacjonarnych SUM publikowane są w tych placówkach (na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej www.familyclinic.pl

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 15

1. Każdy Klient/Pacjent przed rozpoczęciem korzystania z Usługi medycznej SUM jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na stronie www.familyclinic.pl oraz w formie papierowej w placówkach stacjonarnych SUM.

3. Pacjent/Klient przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Family Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

5. Każdy Pacjent/Klient SUM zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

6. SUM umożliwia Pacjentowi/Klientowi rezerwowanie i realizowanie za odpłatnością określonych Usług medycznych przez wykwalifikowany Personel SUM.

7. Umowę o świadczenie usług medycznych uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez SUM złożonej przez Pacjenta/Klienta rezerwacji telefonicznej na wykonanie Usługi medycznej. Wszystkie rozmowy telefoniczne są rejestrowane, o czym Klient jest informowany po połączeniu z SUM. Klient może nie wyrazić zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej, przy czym brak wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy skutkuje niemożliwością rezerwacji telefonicznie wizyty.

8. Konieczne jest podanie w procesie telefonicznej rejestracji następujących danych: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania (ewentualnie adres do korespondencji), adres e-mail oraz numer telefonu Pacjenta, a jeżeli Klient nie jest jednocześnie Pacjentem, także imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, telefon i adres e-mail Klienta. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

9. W przypadku, gdy Klient nie jest jednocześnie Pacjentem, w procesie rejestracji konieczne jest oświadczenie Klienta, że jest on uprawniony do podania danych Pacjenta oraz rezerwacji wizyty w imieniu Pacjenta, a następnie przedstawienie przez Klienta dokumentów potwierdzających prawdziwość takiego oświadczenia.

10. W przypadku, gdy Klient nie jest jednocześnie Pacjentem, jakiekolwiek informacje dotyczące Pacjenta mogą zostać przekazane Klientowi, jeżeli takie uprawnienie Klienta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów lub z upoważnienia udzielonego przez Pacjenta.

11. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z podaniem danych. SUM informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail Pacjenta będą przypisane temu Pacjentowi.

12. Chcąc skorzystać z usług świadczonych przez SUM, Klient lub Pacjent powinien podać wskazane wyżej dane oraz udzielić pracownikowi SUM, za pośrednictwem którego zawierana jest umowa o świadczenie Usług, informacji służących do kwalifikacji medycznej:

1. zadeklarować, czy z Usługi korzystać będzie Klient czy Pacjent, którego Klient jest Przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem,

2. wymienić objawy, zastosowane środki i leki oraz w miarę możliwości wskazać osobę spośród Personelu, z której usług Pacjent chce skorzystać lub jej specjalność,

3. Klient, zamawiając Usługę, zobowiązany jest odpowiedzieć na pytania pracownika SUM, które mogą doprowadzić do ujawnienia przyczyn wykluczających możliwość skorzystania z Usług świadczonych przez SUM.

13. Pracownik SUM potwierdza dostępność Usługi, uzgadniając termin i godzinę wizyty lekarskiej oraz przyporządkowując do niej odpowiednią osobę spośród swojego Personelu. Ostateczne potwierdzenie dostępności Usługi medycznej lub zawiadomienie o braku możliwości jej wykonania następuje telefonicznie lub poprzez SMS przesyłany na numer telefonu Klienta w terminie do 2 godzin od momentu rejestracji.

14. Usługa może zostać wykonana pod warunkiem uregulowania z góry należności:

a. w przypadku wizyt domowych – najpóźniej 2 godziny przed planowaną wizytą Personelu w miejscu pobytu Pacjenta, a jeżeli usługa medyczna ma zostać wykonana w terminie wcześniejszym niż termin na wniesienie opłaty – opłata musi zostać wniesiona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 godziny od rezerwacji wizyty. W przypadku, gdy w toku wizyty ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności, wysokość zapłaty za ich wykonanie określona zostanie przez osobę wykonującą świadczenie zdrowotne, przed wykonaniem danej czynności. W takim przypadku obowiązek zapłaty za wykonane czynności powstaje bezpośrednio po wykonaniu Usługi.

b. w przypadku wizyt stacjonarnych w placówce SUM – bezpośrednio przed wizytą. W przypadku, gdy w toku wizyty ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności, wysokość zapłaty za ich wykonanie określona zostanie przez osobę wykonującą świadczenie zdrowotne, przed wykonaniem danej czynności. W takim przypadku lub w wyjątkowych okolicznościach uznanych przez Personel SUM, obowiązek zapłaty za wykonane czynności powstaje bezpośrednio po wykonaniu Usługi.

15. Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty za Usługę medyczną poprzez:

a. Płatność realizowaną za pośrednictwem serwisu PAY U za usługę w wysokości kwoty zawartej w Regulaminie lub Cenniku lub uzgodnionej podczas telefonicznej rezerwacji wizyty z Pracownikiem SUM.

b. Szybki przelew realizowany za pośrednictwem serwisu PAY U za usługę w wysokości kwoty zawartej w Regulaminie lub Cenniku lub uzgodnionej podczas telefonicznej rezerwacji wizyty z Pracownikiem SUM.

c. Gotówką – ta forma zapłaty nie może być realizowana wyjątkowo przez Personel w trakcie wizyt domowych u Pacjenta;

d. Kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem serwisu PAY U lub terminalu do obsługi kart płatniczych, za usługę w wysokości kwoty zawartej w Cenniku lub uzgodnionej podczas telefonicznej rezerwacji wizyty z Pracownikiem SUM.

16. W wyjątkowych przypadkach, na podstawie odrębnych porozumień pomiędzy Klientem a SUM możliwe jest uregulowanie należności po wykonaniu Usługi medycznej na zasadach określonych przez Strony w trakcie rejestrowanej rozmowy telefonicznej, w ramach której Klient rezerwuje wizytę dla Pacjenta.

17. Klient zawierając umowę na wykonanie Usługi medycznej oświadcza, że żąda udokumentowania wykonania Usługi medycznej w formie faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona po wykonaniu Usługi medycznej i przesyłana Klientowi na wskazany adres e-mail, na co Klient wyraża zgodę. W uzgodnionych przypadkach faktura VAT może zostać wystawiona i przekazana w placówce SUM lub przesłana pocztą.

18. Opłata nie zostanie pobrana lub zostanie zwrócona Klientowi w następujących przypadkach:

a. w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia Pacjenta przez lekarza w oparciu o art. 38 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub powstrzymania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem w oparciu o art. 39 tejże Ustawy,

b. w przypadku niewykonania Usługi medycznej mimo przyjęcia rezerwacji terminu Usługi medycznej i zawarcia Umowy;

c. w przypadku wykonania Usługi medycznej niezgodnie z Zamówieniem, co zostanie potwierdzone pisemną reklamacją Klienta lub Pacjenta uwzględnioną przez SUM;

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

§ 16

1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w SUM w razie potrzeby kierują leczonych pacjentów na wymagane badania lub konsultacje specjalistyczne w ramach innych specjalności.

2. SUMprowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w jednostce zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. SUMudostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez SUM

§ 17

1. Ustalona zostaje następująca wysokość opłat z tytułu udzielanych przez SUM świadczeń medycznych:

1. Opieka lekarska, konsultacja internistyczna w placówce SUM 200 zł;

2. Konsultacja internistyczna w domu pacjenta 250 zł;

3. Konsultacja geriatry w domu pacjenta 250 zł;

4. Konsultacja specjalisty leczenia bólu w domu pacjenta 250 zł;

5. Konsultacja psychologa w domu pacjenta 1 godzina 250 zł;

6. Opieka pielęgniarska 1 godzina 110 – 150 zł;

7. Rehabilitacja w domu pacjenta 1 godzina 150 – 200 zł;

8. Toaleta chorego w łóżku 150 zł;

9. Lewatywa zwykła oczyszczająca 180 zł;

10. Opatrunek – zakładanie / wymiana 100 zł;

11. Cewnikowanie kobiety/mężczyzny 150 zł;

12. Pielęgnacja tracheostomii 200 zł;

13. Pielęgnacja stomii 100 zł;

14. Iniekcje leków 50 zł;

15. Zdjęcie szwów 100 zł;

16. Zakładanie sondy nosowo-żołądkowej 100 zł;

17. Pobranie materiału do badań laboratoryjnych 120 zł;

18. Kroplówka 200 zł;

19. Płukanie portu naczyniowego 150 zł;

20. Wynajem koncentratora tlenu na mies. 150 zł;

21. Wynajem ssaka na mies. 120 zł;

22. Wynajem CPAP 100 zł.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez SUM opublikowana jest ponadto poprzez wywieszenie w placówkach stacjonarnych SUM oraz na stronie internetowej www.familyclinic.pl

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie obejmują kosztu zastosowanych leków, wykorzystanych leków, preparatów i materiałów.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

§ 18

1. Dokumentację medyczną udostępnia się Pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie pisemnego wniosku dostępnego w jednostce.

2. Pacjent lub upoważniona osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o udostępnienie dokumentacji:

a. wyłącznie do wglądu,

b. w postaci kserokopii,

c. w postaci odpisu lub uwierzytelnionej kserokopii,

d. przesłania drogą elektroniczną na wskazany przez pacjenta adres e-mail,

e. na elektronicznym nośniku danych.

3. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce otrzymać całość dokumentacji medycznej czy jej część oraz określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie dokumentacji medycznej.

4. Przekazanie dokumentacji medycznej w formie wskazanej przez Pacjenta następuje nieodpłatnie.

5. Udostępnienie danych przez jednostkę następuje niezwłocznie nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jej udostępnienie.

6. Dokumentację medyczną udostępnia się wyłącznie na terenie jednostki stacjonarnej SUM.

7. Odebranie kopii, kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez Pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę w uzgodnionej z SUM jednostce.

Prawa i obowiązki pacjenta

§ 19

1. W czasie korzystania z Usług medycznych w SUM Pacjent ma w szczególności prawo do:

– poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez Personel medyczny,

– świadczenia usług zdrowotnych przez Personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,

– rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

– wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych.

2. Do obowiązków Pacjenta należy, w szczególności:

– przestrzeganie Regulaminu,

– przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie jednostki,

– przestrzeganie higieny osobistej,

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.,

 – przestrzeganie zaleceń lekarza.

3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w SUM, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika jednostki.

4. Kierownik zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

Reklamacje

§20

1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Usług medycznych świadczonych przez SUM. Reklamację można złożyć w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail: kontakt@familyclinic.pl, w formie pisemnej przesłanej na adres SUM lub ustnej Kierownikowi SUM.

2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:

1. imię i nazwisko Pacjenta;

2. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail;

3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail. O wyniku rozpatrzenia reklamacji SUM poinformuje Pacjenta na wskazany przez niego adres e-mail (jeżeli reklamacja została złożona w formie wiadomości elektronicznej) lub w formie pisemnej na podany przez Klienta adres zamieszkania (jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej).

4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, SUM zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 

5. W przypadku gdy Pacjent nie jest jednocześnie Klientem, prawo do złożenia reklamacji przysługuje niezależnie obu osobom, przy czym jeżeli do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta potrzebne są dane dotyczące usług świadczeń zdrowotnych wykonanych na rzecz Pacjenta – reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona tylko i wyłącznie, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub odrębnie wyrażonej zgody Pacjenta SUM będzie mogła ujawnić Klientowi dane dotyczące Pacjenta.

6. Rozpatrzenie reklamacji nie zamyka Klientowi/Pacjentowi drogi do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych

§ 21

  1. Korzystanie przez Pacjentów z Usług medycznych wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez SUM. Zgoda taka powinna być wyrażona przez Pacjenta jego Opiekuna prawnego, Członka rodziny lub opiekuna faktycznego. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Pacjenta jest całkowicie dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z usług oferowanych przez SUM.
  2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności znajdującej się w stopce strony www.familyclinic.pl. SUM uprawniona jest do przetwarzania Danych osobowych w celu realizacji zamówionej Usługi medycznej.
  3. Administratorem danych osobowych jest Family Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
  4. Pacjentowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa.

Postanowienia końcowe

§22

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie www.familyclinic.pl.

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez SUM w dowolnym momencie z zachowaniem 14-dniowego terminu, zaś informacja o zmianie regulaminu zostanie przesłana Klientom i Pacjentom na adres e-mail podany przy rejestracji. Klient ma prawo odmowy akceptacji zmian w Regulaminie, przesyłając w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu oświadczenia o odmowie akceptacji nowego Regulaminu na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres SUM.

3. Wszystkie wizyty umówione przed dniem zmiany Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych warunkach bez względu na akceptację przez Klienta lub brak akceptacji zmian w Regulaminie.

4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a SUM mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SUM. W przypadku Pacjentów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Pacjentem a SUM będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.